Custom HUDs for Quake Live

HUD ID 716k01 by Evildobbi